Fastighet -Energi -Bygg -Miljö -Kontroll -Data

STYRning-kontroll-tillväxt

“Energi och miljö för en hållbar värld”

Energideklarera

Energideklarera med en sakkunnig fackman och lär er mer om energieffektiviseringar, energistrategier och energibluffar.

Grönt Bolån

Grönt bolån är för Dig som har energiklassad fastighet.Här kan Du läsa mer om Grönt Bolån.

Radon undersökning

Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon, som är en osynlig och luktfri gas som i sin tur sönderfaller bildas radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer

Fukt undersökning

Friska hus är torra hus. Tyvärr har de flesta hus och byggnader problem med fukten,Tag tag med problemet tidigt sparar mycket pengar

Area mätning

TEXT

Fastighetsförvaltning

TEXT

IT-tjänster

Vi utför IT-tjänster som installation, underhåll, nätverk, datorer, routrar, säkerhet m.m.

Upptäck energi miljö

Vi gör alla avtryck i miljön vi lever i. Medvetenhet och intresse för hur vi gör det har ökat markant de senaste årtionde. Kunskap om detta ger ekonomiska fördelar och gott samvete.

Energi och miljö

  • En stor del av människans miljöpåverkan kommer från födoproduktion. FN:s jordbruksorgan har beräknat att de verksamheter som finns kring köttproduktion står för 17 procent av växthusgaserna samt utgör det största hotet mot den biologiska mångfalden globalt sett.

  • Begreppet hållbar utveckling syftar till goda sociala livsbetingelser utan att människans existens och förverkligande i samhället utarmar ekosystemens funktioner.

  • Forskning om miljö och hälsa handlar bland annat om hur den allmänna miljön i och omkring våra bostäder, liksom förekomsten av giftiga metaller och hormonstörande ämnen i vår föda, påverkar hälsa och välbefinnande.

  • Effekter av människors exponering för luftföroreningar i yttre miljö, framför allt från vägtrafik, studeras i epidemiologiska och experimentella studier, liksom hur dessa föroreningar kan mätas i miljön och hur de deponeras i luftvägarna.