RADON

VAD ÄR RADON?

Radon är ett grundämne, en radioaktiv ädelgas, med beteckning Rn. Den vanligast förekommande isotopen är radon-222, som bildas vid sönderfall av radium-226.

VAD ÄR FARLIGT i RADON?

Sönderfallsprodukterna av radon kallas för radondöttrar. Det är radondöttrarna som ger högst konsekvenser mot hälsan. Radondöttrarna är energirika alfapartiklar som sätter sig i lungorna och med tiden orsaka lungcancer eller det man brukar kalla för gruvsjuka för i tiden.

VAR FINNS  RADON?
 
  • marken under och runt om huset
  • byggnadsmaterialet
  • vattnet som används i hushållet.

En vanlig orsak till förhöjda halter i byggnader är att radon kommer in via otätheter i golv mot mark och källarväggar. Termiken i varma byggnader tenderar att dra in luften från jorden, särskilt om den är luftgenomsläpplig, som exempelvis sand eller grus. Äldre otäta byggnader på rullstensåsar eller annan luftgenomsläpplig mark kan få höga halter

 
 

VÅRA TJÄNSTER

Vid köp av småhus vill man ha reda på om huset är byggd med blåbetong eller ej och vilken radonhalt har fastigheten generellt

Vi utför även akuta radon och gammastrålning undersökningar i fastigheter.

  • Vi har mätare som kan ge bra indikationer om husets byggmaterial.
  • Normalt tar det 3 månader att göra radonmätning.
  • Vi har andra typer av radonpuckar som kan ge indikation om radonhalten på ca 2 veckor. Det kan vara värdefull information om man står inför köp fastighet.

För vidare information kontakta oss

RiSK ANALYS

I praktiken ger alla byggmaterial av sten ifrån sig radon.

Särskilt mycket kommer från alunskifferbaserad blåbetong som producerades under perioden 1929-1973.

Men höga halter inomhus beror oftast på radon från marken.

HUR TAR MAN BORT RADON?

Om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften bör du sanera huset.

  • Är det byggnadsmaterialet som avger radon, behöver du öka luftomsättningen. I enklare fall räcker det ofta med att installera någon typ av frånluftsystem eller montera in ventiler.
  • Kommer radonet från marken räcker det i enklare fall att täta rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar eller i genomgående sprickor.
  • För kraftfullare åtgärder behöver man förändra tryckförhållandena så att inte markluften kommer in i huset. Exempelvis kan detta ske genom att installera en fläkt som suger ut markluften (radonsug) innan den kommer in i byggnaden. Eventuellt kan markåtgärderna behöva kombineras.
  • Kommer radonet från vattnet , kan det oftast räcka med att vattnet luftas kraftigt med en särskilt konstruerad radonavskiljare.