Energideklarera med en energirådgivare och lär er mer om energieffektiviseringar, energistrategier och energibluffar

Vad är energideklaration?

 • Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används.
 • Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad.
 • Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. möjligheter det finns att kostandseffektivisera fastigheten och minimera energiförluster.

Vi utför energideklarationer för de mesta typer byggnader som småhus, flerbostadshus, hoteler och allmänna lokaler. 

Deklarationer utförs skyndsammast och effektivt för bästa service.

Jämförelse mellan gamla och nya energideklarationer

 • Energiprestandan mellan den gamla och nya energideklartioner går inte att jämföra med varandra. Boverket har gjort en del skärpninigskrav på energiprestanda med införande av byggnadens primärenergianvändning.
 • I Boverkets byggregler (BBR) ställs minimikrav på en byggnads energiprestanda genom ett primärenergital. Primärenergitalet ligger äventill grund för vilken energiklass en byggnad får vid energideklaration.
 • Detta tal beräknas genom att multiplicera byggnadens energianvändning med viktningsfaktorer, beroende på vilken eller vilka energibärare som används. El har till exempel faktorn 1,8, medan fjärrvärme har faktorn 0,7. Detta beror på att det är olika viktigt att hushålla med olika typer av energi. Utöver el har även fossila bränslen höga viktningsfaktorer.

Vad är Energiklasser?

 • De sju energiklasser A-G beskriver  på ett enkelt sätt hur väl fastigheten uppnår energiprestanda enligt Boverkets byggregler (2011:6)
 • Information om energiprestanda kan vara olika över tid beroende på olika versioner av BBR.
 • Energiklassen C är den energieffektiviseringsgrad som ställs i dag på nybyggnadskrav för att få byggnadslov.
 •  

⇒ Energiklass A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.

⇒ Energiklass B = EP är > 50 – ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.

⇒ Energiklass C = EP är > 75 – ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.

⇒ Energiklass D  = EP är > 100 – ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad.

⇒ Energiklass E = EP är > 135 – ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad.

⇒ Energiklass F = EP är > 180 – ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.

⇒ Energiklass G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.

EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden

FÖRBEREDELSER

För att förbereda energibesiktningen inför platsbesiktningen är det bra om du har följande information till hands.

 • Fastighetsbeteckning
 • Nybyggnadsår
 • Senaste energifaktura till hands. (kWh)
 • Solceller/paneler
 • Kall vattenförbrukning. (m³)
 • Fastighetens boyta, garage uppvärmning (m²). Finns planritning på fastigheten.
 • Information om värmekällan, öppen spis och kyla. Installationsår
 • Innetemperatur
 • Ventilationssystem
 • Gjorda energideklaration och energieffektiviseringar.
 • Information om fastighetens energi användning som hushållsel, fastighetsel, verksamhetsel, fläktar, pumpar m.m.
 • Övriga energirelaterade förbrukningar. Ex bastu, pool, dekorljus m.m
 • Gjord radonundersökning. 

Går det att avtala bort energideklarationen vid försäljning av byggnaden och vad händer om byggnadsägaren inte upprättar en energideklaration vid försäljning? (enligt Boverket regelverk)

 • Den som äger en byggnad ska se till att det finns en energideklaration som vid försäljningstidpunkten inte är äldre än tio år. Det går inte att avtala bort säljarens skyldighet att upprätta en energideklaration eftersom det är en tvingande bestämmelse.

 • Om inte säljaren har upprättat en energideklaration vid försäljningstidpunkten har köparen, efter att denne uppmanat säljaren om att upprätta en energideklaration, rätt att på egen bekostnad låta upprätta en energideklaration inom sex månader efter tillträdet av byggnaden och därefter kräva att säljaren bekostar denna energideklaration.

 • Om köparen inte utnyttjar sin rätt att få en energideklaration upprättad inom den tiden, har köparen förverkat sin rätt gentemot säljaren och måste i sin tur upprätta en energideklaration för byggnaden vid en eventuell senare försäljning eller upplåtelse med nyttjanderätt. Som köpare är det naturligtvis viktigt att känna till att om man inte kräver sin rätt att få en energideklaration vid försäljningen så kan köparen, i ett senare skede, om denne i sin tur skulle sälja eller hyra ut byggnaden, själv tvingas att bekosta en energideklaration.

 • En energideklaration är alltid giltig i tio år efter att den upprättats och kan under den tiden användas för att fullgöra de skyldigheter som kommer med reglerna om energideklaration. Köparen riskerar alltså att sätta sig i en situation där denne själv får bekosta en energideklaration som egentligen den ursprunglige säljaren skulle ha stått för.

 • Där är även viktigt att påpeka att syftet med att energideklarationen ska visas för spekulanten innan försäljningen är just att spekulanten ska ges möjlighet att på förhand kunna bilda sig en uppfattning om byggnadens energianvändning och bland annat om vilka driftskostnader som denne i detta avseende kan förvänta sig. Syftet är att konsumenterna ska få information om byggnaders energianvändning på förhand och därmed kunna väga in energianvändningen i sina val.